Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica

 

Program de prelucrare a încercãrilor de penetrometrie dinamica, cu gestiune si arhivare a oricãrui tip de penetrometru (chiar si a unuia nou sau personalizat) si încercãri SPT în foraj. Dynamic Probing dã posibilitatea de arhivare a tuturor încercãrilor din santier si de calculare automatã a energiei reale transmise (cu reducere pentru “miscarea lateralã a prãjinilor” ) si a coeficientului de corelatie cu SPT (încercare standard de referintã pentru calculele geomecanice si corelatiile geotehnice).

 

 

Dynamic Probing realizeazã prelucrarea încercãrilor pentru calculul capacitãtii portante pentru fundatii de suprafatã cu diverse metode, pentru diverse geometrii (talpã continuã, radier general, fundatie izolatã, etc.) si a tasãrilor relative precum si verificarea pilotilor bãtuti si specificarea potentialului de lichefiere al solurilor avute în vedere în schema seismicã. Graficele coloanelor stratigrafice pot fi exportate în Slope, LoadCap si MP (Retele de Micropiloti si Piloti); în particular, pentru ultimele douã aplicatii sunt exportati si parametrii geotehnici asa cum rezultã din raport.

 

Prelucrarea datelor este imediatã si este posibilã gestionarea valorilor reprezentative Ndp si Rd ale stratului cu vizualizare graficã directã.

 

Programul realizeazã si discretizarea automatã a profilelor cu posibilitatea de introducere a imaginilor bitmap si a texturilor pentru interpretãrile litologice.

 

Prelucrãrile geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coezive si necoezive cu numeroase corelatii disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o “caracterizare geotehnicã” mai precisã si semnificativã, specificã zonei, cu referintã la tipul litologic definit.

 

Programul dispune de o bazã de date de instrumente de uz comun:

 

• Borro

• DIN 4

• DPM (DL030 10) (Medium)

• DPM (DL030 16) (Medium)

• DPA

• DPL (Light)

• DPSH (Dynamic Probing Super Heavy)

• SCPT (Standard Cone Penetration Test)

• SPT (Standard Penetration Test)

• DPSH TG 63-X PAGANI

• TG 73-X PAGANI

• SCPT TG 63-X PAGANI

• DPM (DL 030 SUNDA)

• RAYMOND

• PENNY 30

• Geo Deep Drill (DPH50, DPSH63-73)

• Nordmeyer (LMSR-X model)

 

Este posibilã introducerea de noi sonde penetrometrice si/sau stergerea celor existente. Pentru fiecare sondã definitã coeficientul de corelatie este calculat automat; este, de asemenea, posibilã inserarea imaginii bitmap a instrumentului folosit.

 

EXPORT ARHIVÃ INSTRUMENTE

Lista instrumentelor poate fi exportatã în format xml sau txt si importatã în locatii de instalare diferile de calculatorul local.

 

INTRODUCERE DATE SI GESTIUNE STRATE

Dynamic Probing se caracterizeazã prin rapiditatea introducerii datelor si a specificãrii stratigrafiei.

 

Introducere date

Pe mãsurã ce utilizatorul introduce numãrul de lovituri pentru fiecare pas, sunt calculate coeficientul sondei folosite si rezistenta dinamicã, redusã si neredusã, pe strat; de asemenea se vizualizeazã diagrama cu bare a numãrului de lovituri si graficul evolutiei rezistentei dinamice.

 

Gestiune strate

Si mai simplã este definirea stratelor; utilizatorul poate defini stratigrafia (adâncimea stratului si caracterizarea litologicã) numeric si grafic prin intermediul interactivitãtii permise de cãtre program prin ferestrele de dialog vizualizate.

 

GESTIUNE ÎNCERCÃRI

Dynamic Probing dã posibilitatea unei gestiuni simple si imediate a încercãrilor realizate pe santier: este posibilã introducerea de noi încercãri în orice punct, desemnând pozitia X si Y, adâncimea initialã Z si cea finalã, precum si adâncimea la care a fost întâlnitã pânza freaticã si data. Pentru fiecare santier este posibilã arhivarea unui numãr nedeterminat de încercãri si pentru fiecare dintre acestea se poate realiza prelucrarea cu diferite corelatii propuse. Fiecare încercare va fi individualizatã pe ecran usor cu ajutorul legendei si vizualizãrii graficelor de rezistentã dinamicã si a numãrului de lovituri.

 

CORELATII

Programul permite determinarea parametrilor geotehnici cei mai semnificativi în caracterizarea solurilor. Litologiile care se regãsesc în numeroasele corelatii propuse, fie pentru terenuri coezive, fie pentru cele necoezive, dau utilizatorului posibilitatea de a caracteriza o mare varietate de terenuri. Totusi, printre numeroasele optiuni, se dã posibilitatea utilizatorului de a alege pentru prelucrare corelatiile considerate cele mai relevante pentru litotipii prezenti. Parametrii care derivã din prelucrarea datelor sunt:

 

Terenuri coezive

• Coeziune nedrenatã: Terzaghi-Peck (1948), SUNDA (1983), Benassi Vannelli, Sanglerat, U.S.D.M.S.M., Schmertmann (1975), Fletcher (1965), Houston (1960), Shioi – Fukui (1982), Begemann, De Beer, Robertson (1983)

• Modulul edometric: Stroud si Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Mitchell si Gardner, Buisman-Sanglerat;

• Modulul lui Young: Schultze-Menzenbach, D’Appollonia si altii 1983

• Greutatea unitãtii de volum: Meyerhof si altii

• Clasificare: A.G.I.

• Altele

 

Terenuri necoezive

• Densitatea relativã: Gibbs & Holtz (1957), Meyerhof (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961)

• Unghi de frecare: Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Meyerhof (1956), Sowers (1961), Malcev (1964), Meyerhof (1965), Schmertmann (1977), Mitchell & Katti (1981), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway, De Mello, Owasaki & Iwasaki

• Modulul edometric: Buisman-Sanglerat, Begemann (1974), Farrent (1963), Menzenbach si Malcev

• Modulul lui Young: Terzaghi, Schmertmann (1978), Schultze-Menzenbach, D’Appollonia ed altri (1970), Bowles (1982)

• Modulul lui Poisson: A.G.I.

• Modulul dinamic de deformatie: Ohsaki & Iwasaki, Robertson e Campanella (1983)

• Greutatea volumicã: Meyerhof si altii

• Clasificare: A.G.I.

• Vitezã unde de forfecare: Seed (1979)

• Modulul Ko: Navfac (1971-1982)

• Altele

 

CLASIFICAREA SOLURILOR

Identificarea categoriei de sol (A,B,C,D,E, S1,S2) se realizeazã pe baza parametrilor echivalenti: Nspt,30/Cu,30/Vs,30.

Programul dispune de un sofisticat model ce permite efectuarea analizei la fiecare pas al instrumentului, pe stratigrafia utilizatorului, pe parametrii directi si indirecti.

 

EXPORT REZULTATE

Rezultatele prelucrãrii sunt exportate sub formã tabelarã si graficã. Pentru fiecare încercare se constituie tabelele în care se raporteazã rezultatele prelucrãrilot alese de cãtre utilizator precedate de datele de identificare ale încercãrii (numãrul de ordine, data, etc.) si de caracteristicile sondei penetrometrice folosite, precum si de datele care se referã la santier (titlu proiect, localitate, tehnician, etc.). Tabelelor le pot fi asociate graficele numãrului de lovituri si ale rezistentei dinamice, iar pentru completarea graficã este posibilã constituirea coloanei stratigrafice corespondentã fiecãrei încercãri.

 

CAPACITATE PORTANTÃ SI LICHEFIERE

Dynamic Probing realizeazã si calculul capacitãtii portante si al tasãrilor fundatiilor de suprafatã si de adâncime cu diverse metode, precum si calculul potentialului de lichefiere pentru stratele necoezive.

 

SECTIUNI cu DYNAMIC PROBING

Dynamic Probing permite realizarea, în mod automat, a sectiunilor între încercãri cu ajutorul modulului aditional Sectiuni. O comandã specialã va permite alegerea încercãrilor de inclus în generarea sectiunii si deschiderea noii aplicatii. Aceeasi procedurã poate fi folositã si de Static Probing (software pentru prelucrarea încercãrilor de penetrometrie staticã). Modulul Sectiuni este o aplicatie autonomã ca editor de sectiuni si permite deci realizarea acestora si fãrã ajutorul programului Dymanic; de asemenea, permite importarea coloanelor stratigrafice realizate cu Stratigrapher.

Programul are interfata comunã cu aplicatia Slope, astfel încât sectiunile realizate cu acest modul pot fi citite ca input pentru analiza stabilitãtii taluzurilor.

 

SECTIUNI 3D

Pentru un minim de trei încercãri inserate Dynamic probing realizeazã reconstructia tridimensionalã a stratigrafiei.

 

 

 

 

 

© GeoStru 2022