Exemplu raport de calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC > Exporta >

Exemplu raport de calcul

 

RAPORT DE CALCUL

 

Calculul împingerii active cu metoda Coulomb  

Calculul împingerii active cu metoda lui Columb se bazeazã pe studiul echilibrului limitã global al sistemului foramt din zid si teren.

 

Pentru terenuri omogene diagrama presiunilor este liniarã având distributia:

 

Pt = Ka ´ gt ´ z

 

Împingerea St este aplicatã la 1/3 H de valoare:

 

 

Indicând cu:

 

 

 

Valori limitã KA:

d < (b-f-e)  dupã Muller-Breslau

 

 

gt  Greutate volumicã a terenului;

b  Înclinatie a peretelui intern în functie de orizontala care trece prin talpã;
f  Unghiul de rezistentã la forfecare al terenului;

d  Unghi de forfecare sol-zid;

e  Înclinatie fatã de orizontalã, pozitivã dacã este în sens invers acelor de ceasornic;

H  Înãltimea peretelui.

 

Calculul împingerii active dupã Rankine  

Dacã e = d = 0 e b = 90°  (zid cu perete vertical si terasament cu suprafatã porizontalã) împingerea St este de forma:

 

 

 

care coincide cu ecuatia lui Rankine pentru calculul împingerii active a terenului cu terasamentul orizontal.

De fapt Rankine a adoptat de fapt aceleasi ipoteze ca si Coulomb, cu exceptia faptului cã nu a luat în considerare forfecarea sol-zid si prezenta coeziunii. În formularea sa generalã expresia lui Ka a lui Rankine este urmãtoarea:

 

 

 

Calcularea împingerii active cu metoda lui Mononobe & Okabe

Calcularea împingerii active cu metoda lui Mononobe & Okabe priveste evaluarea împingerii în conditii seismice cu metoda pseudo-staticã. Aceasta se bazeazã pe echilibrul limitã global al sistemului format din zid si din terenul omogen din spatele zidului care participã la rupturã într-o configuratie de calcul în care unghiul e, de înclinatie a planului de rezemare fatã de planul orizontal, si unghiul b, de înclinatie a peretelui intern în functie de orizontala care trece prin talpã, sunt mãrite cu o cantitate q astfel încât:

 

tg q = kh/(1±kv)

 

cu kh coeficient seismic orizontal si kv vertical.

În absenta studiilor suprafetelor coeficientii kh e kv trebuiesc calculati:

 

kh = S ag/r                kv = 0,5 kh

 

unde Sag reprezintã valoarea de acceleratie seismicã maximã a terenului pentru variile categorii de profil stratigrafic. Factorului r îi poate fi desemnatã valoarea  r = 2 în cazul lucrãrilor destul de flexibile (ziduri libere de greutate), în timp ce în celelalte cazuri i se dã valaorea 1. (ziduri în b.a. rezistenti la flexie, ziduri pe piloti sau tiranti, ziduri cu goluri).

 

 

Efectul datorat coeziunii

Coeziunea induce presiuni negative constante egale cu:

 

 

Nefiind posibilã stabilirea a priori care este reducerea indusã de împingere prin efectul coeziunii, a fost calculatã înãltimea criticã Zc în felul urmãtor:

 

 

Unde:

Q = Sarcina agentã pe terasament;

 

Dacã Zc<0 este posibilã suprapunerea directã a efectelor:

 

Sc = Pc´H

 

cu punctul de aplicare egal cu H/2;

 

 

Sarcina uniformã pe terasament

O sarcinã Q, uniform distribuitã induce presiuni constante egale cu:

 

Pq = KA´Q´senb/sen(b+e)

 

Pentru intgrare, o împingere egalã cu Sq:

 

 

Cu punct de aplicare la H/2, indicând cu Ka coeficentul de împingere activã conform lui Muller-Breslau.

 

 

Împingerea activã în conditii seismice

In presenta seismicitãtii forta de calcul exercitatã de terasament asupra zidului este datã de:

 

unde:

H         înãltimea zidului;

kv        coeficientul seismic vertical;

g        greutatea pe unitate de volum a terenului;

K        coeficienti de împingere activã totalã (sataticã si dinamicã);

Ews        împingere hidrostaticã a apei;

Ewd        împingere hidrodinamicã.spinta idrodinamica.

 

Pentru terenuri impermeabile împingerea hidrodinamicã Ewd = 0, dar se efecueazã o corectie asupra evaluãrii unghiului q a formului lui Mononobe & Okabe dupã cum urmeazã:

 

 

În terenurile cu permeabilitate ridicatã în conditii dinamice continuã sã se aplice corectia de mai sus, dar împingerea hidrodinamicã ia forma:

 

 

Cu H’ înãltimea nivelului pânzei freatice mãsuratã plecând de la baza zidului.

 

 

Împingerea hidrostaticã

Pânza freaticã cu suprafata distantã Hw de la baza zidului induce presiuni hidrostatice normale peretelui care, la adâncimea z, se exprimã astfel:

Pw(z) = gw ´ z

 

Cu rezultantele egale cu:

Sw = 1/2´gw´H²

 

 

Împingerea terenului înnecat se obtine înlocuind gt cu g't (g't = gsaturat - gw), greutate eficace a materialului înnecat în apã.

 

 

Rezistenta pasivã

Pentru teren omogen diagrama presiunilor liniare de tipul:

 

Pt = Kp´ gt´ z

 

pentru integrare se obtine împingerea pasivã:

 

 

Indicând cu:

 

 

(Muller-Breslau) cu valori limitã ale lui d  egale cu:

 

d< b-f-e

 

Expresia lui Kp în functie de formulare lui Rankine ia urmãtoarea formã:

 

 

CALCULAREA PILOTILOR DE FUNDATIE

 

Conventii

a) Forta verticalã Fy, pozitivã dacã este directã înspre partea inferioarã;

b) Forta orizontalã Fx pozitivã dacã este spre dreapta;

c) Cuplul M este pozitiv dacã produce deplasãri în concordantã cu acelea ale fortei orizontale Fx;

 

 

Analiza pilotului în conditii de exercitiu: Modelul lui Winkler

Modelul lui Winkler dã posibilitatea de a tine cont în mod simplu de variabilitatea proprietãtilor mecanice ale terenului si de stratificãri.

In prezenta mediului omogen (K costant) a fost adoptatã calasificarea lui Hetènyi care distinge între trei posibile componente ale pilotului pe mediu dupã metoda Winkler, în functie de valoarea rigiditãtii relative (l) teren – pilot sau: pilot de tip scurt si rigid, pilot relativ flexibil, pilot foarte flexibil.

 

 

 

Sarcinã limitã verticalã

Sarcina limitã vertcalã a fost calculatã cu ajutorul formulelor statistice, care îl exprimã în functie de geometria pilotului si a caracteristicilor terenului si interfetei pilot-teren

La sfârsitul calculului, sarcina limitã Qlim este în mod conventional împãrtitã în douã cote, rezistenta la vârf Qp si rezistenta lateralã Qs.

 

 

Rezistenta unitarã la vârf

Rezistenta unitarã qp la vârf, pentru cazul terenului cu forfecarea (j) si coeziunea (c), este datã de expresia:

 

qp = c ´ Nc + g ´ D ´ Nq

 

Indicãnd cu:

γ               Greutatea volumicã a terenului;

D              Lungimea pilotului;

Nc si Nq    Factori de capacitate portantã pentru forma circualrã.

 

Factorul Nq a fosta calculat în functie de teoria lui Berezantzev.

 

 

Rezistenta trunchiului

Contributia la rezistenta trunchiului este calculatã utilizând o combinatie de eforturi totale si eficace. Sunt prevãzute trei metode de calcul. Douã dintre acestea au valabilitatea generalã pentru rezistenta lateralã a pilotilor în terenuri coezive. Aceste metode iau numele: a, b e l de la coeficientii multiplicativi utilizati pentru capacitatea portantã lateralã.

Metodã utilizatã pentru calcularea capacitãtii portante laterale, metoda A,  propusã de cãtre Tomlinson (1971); rezistenta lateralã este calculatã dupã cum urmeazã:

 

fs = A´c + q´K´tg d

 

c        valoarea medie a coeziunii sau a rezistentei la tãiere în conditii nedrenate;

q        presiunea verticalã a terenului;

k        coeficientul de împingere orizontalã care depinde de tehnologia pilotului si de starea anterioarã de densitate dupã cum urmeazã:

 

Pentru piloti bãtuti:

K = 1 + tg2f

 

 

Pentru piloti forati:

K = 1 - tg2f

 

d forfecarea pilot-teren, în functie de asperitatea suprafetei pilotului.

 

Pentru piloti bãtuti:

 

d = 3/4´tg f

 

Pentru piloti forati:

 

d = tg f

 

a este un coeficient calculat dupã cum urmeazã:  

 

Coeficient a pentru pilot bãtut:

 

c < 0.25        a = 1.00

0.25 < c < 0.5        a = 0.85

0.5 < c < 0.75        a = 0.65

0.75 < c <2.4        a = 0.50

c  >2.4        a = 1.2 / c

 

 

Coeficient a pentru pilot forat:

 

c < 0.25        a = 0.9

0.25 < c < 0.5        a = 0.8

0.5 < c < 0.75        a = 0.6

0.75 < c < 2        a = 0.4

c  > 2        a = 0.8 / c

 

 

Mai mult:

Dupã indicatiile lui Okamoto in presenta efectelor seismice rezistenta lateralã este redusã în functie de coeficientul seismic kh dupã cum urmeazã:

 

Coeffrid = 1 - kh

 

Înfine

a) Pentru piloti bätuti caracteristicile de rezistentã (c, j) fie coeficientul modulului orizontal al terenului au fost redusi cu 10%.

b) In cazul tractiunii sarcina vârfului este nulã în timp ce acela lateral este redus cu 70%

c) Pentru coeficientul de sigurantã vertical s-a tinut cont si de greutatea pilotului.

 

 

Tasãri

Tasarea verticalã a fost calculatã cu metoda Davis-Poulos, dupã care pilotul este considerat rigid (indeformabil) înnecat într-o masã elasticã, semispatiat sau strat de grosime finit.

Se ipotizeazã cã interactiunea pilot-teren este comstantã cu fâsii de lungimea n suprafete cilindrice în care se divide suprafata latralã a pilotului.

Tasarea suprafetei generice i pentru efectul de sarcinã transmis de cãtre pilot terenului de-a lungul suprafetei cu nr. j poate fi exprimat:

 

Wi,j = (tj / E ) ´ B ´Ii,j

Indicând cu:

 

τj      Cresterea tensiunii relative la punctul mediu al fâsiei;

E      Modulul elastic al terenului;

B      Diametrul pilotului;

Ii,j     Coeficient de infuentã;

 

Tasarea complesivã se obtine însumând Wi,j cu toate ariile j.

 

Solicitãri zid

Pentru calculul solicitãrilor zidul este discretizat în n strate în functie de sectiunile semnificative iar pentru orice fâsie au fost calculate împingerile terenului (apreciate în functie de un plan de rupturã amonte), rezultantele fortelor orizontale si verticale si fortele inertiale.

 

Calculul împingerilor pentru verificãrile globale

Împingerile au fost apreciate în functie de planul de rupturã care trece prin spatele inferiorã a consolei de fundatiei amonte, astfel de plan a fost discretizat în n fâsii.

 

Conventii semne

Forte verticali                positive dacã sunt directe din partea superioarã spre cea inferioarã;

Forte orizontale                positive dacã sunt directe dina monte în aval;

Cupluri                        positive dacã sunt directionate în sens invers limbilor de ceasoric;

Unghiuri                        positive dacã sunt directionate în sens invers limbilor de ceasoric.

 

 

 

Date generale

—————————————————————————————————————————————— —

 Data        19/12/2011

 Conditii ambientale        Obisnuite

 

 Normativ GEO        Eurocoduri

 Normativ STR        Eurocoduri

 Impingere        Mononobe e Okabe [M.O. 1929]

 

Date generale zid

———————————————————————————————————————————————

 Inaltime zid                              700,0        cm

 Grosime capat zid                      40,0        cm

 Gorsime zid aval capat                  0,0        cm

 Gorsime zid amonte capat                  40,0        cm

 Lungime talpa aval                150,0        cm

 Lungime talpa amonte                200,0        cm

 Svaso mensola a valle                    0,0        cm

 Inaltime obelisc aval                    0,0        cm

 Inaltime extremitate fundatie aval        100,0        cm

 Inaltime extremitate fundatie amonte        100,0        cm

 Sectiune piloti                      80,0        cm

 Lungime piloti                        1120,0        cm

 Distanta axe extremitate talpa        60,0        cm

 

CARACTERISTICI DE REZISTENTA PENTRU MATERIALE UTILIZATE

Conglomerate:

Nr.

Clasa Beton

fck,cubi

[Mpa]

Ec

[Mpa]

fck

[Mpa]

fcd

[Mpa]

fctd

[Mpa]

fctm

[Mpa]

1

C20/25

25

30550,21

20

11,55

1,05

2,25

2

C25/30

30

32089,96

25

14,44

1,21

2,61

3

C28/35

35

32936,31

28

16,17

1,31

2,81

4

C40/50

51

35913,83

40

20,22

1,52

3,26

 

Otel:

Nr.

Clasa otel

Es

[Mpa]

fyk

[Mpa]

fyd

[Mpa]

ftk

[Mpa]

ftd

[Mpa]

ep_tk

epd_ult

ß1*ß2 inizial

ß1*ß2 final

1

B450C

203940

458,87

399,01

550,64

399,01

.075

.0675

1

0,5

2

B450C*

203940

458,87

399,01

550,64

458,87

.075

.0675

1

0,5

3

B450C**

203940

458,87

399,01

467,33

406,35

.012

.01

1

0,5

4

S235H

214137

244,73

212,81

367,09

212,81

0,012

0,01

1

0,5

5

S275H

214137

285,52

248,3

438,47

248,3

0,012

0,01

1

0,5

6

S355H

214137

367,09

319,17

520,05

367,09

0,012

0,01

1

0,5

 

 Materiale necesare realizare zid        C20/25 B450C

 Materiale necesare realizare piloti        C20/25 B450C

 

 Beton de acoperire, Elevatie        3,0        cm

 Beton de acoperire, Fundatie        3,0        cm

 Beton de acoperire, Pinten de fundatie        3,0        cm

 

Stratigrafie

—————————————————————————————————————————————— —

 DH        Pas minim

 Eps        Inclinatia stratului

 Gamma        Greutate volumica

 Fi        Unghiul de rezistenta la forfecare

 c        Coeziune

 Delta        Unghiul de frecare zid-teren

 P.F.        Prezenta panza freatica (Da/Nu)

Ns

DH

(cm)

Eps

(°)

Gamma

(KN/m³)

Fi

(°)

c

(kPa)

Delta

(°)

P.F.

Litologie

Descriere

1

800

0

13,73

25

0,00

16

Nu

 

Teren vegetal

2

500

0

18,14

23

0,00

0

Nu

 

Argilã sau argilã prãfoasã moale

3

300

0

17,65

23

0,00

0

Nu

 

Nisip prãfos cu îndesare medie

4

1200

0

18,63

30

0,00

0

Nu

 

Pietris cu nisip sau pietris nisipos

 

 

FACTORI DE COMBINATIE

 

A1+M1+R1

Nr.

Forte

Factor de combinatie

1

Greutate zid

1,30

2

Impingere teren

1,00

3

Greutate teren pe consola

1,30

4

Impingere panza freatica

1,00

5

Impingere seismica in x

1,00

6

Impingere seismica in y

1,00

 

Nr.

Parametru

Coeficienti partiali

1

Tangenta unghi de rez. la forfecare

1

2

Coeziune eficace

1

3

Rezistenta nedrenata

1

4

Greutate volumica

1

 

Nr.

Sarcina limita

Coeficienti rezistente

1

Varf

1

2

Compresiune laterala

1

3

Coeficient total

1

4

Lateral (tractiune)

1

5

Orizontal

1

 

Reducere rezistenta

Partial

 

A2+M2+R2

Nr.

Forte

Factor de combinatie

1

Greutate zid

1,00

2

Impingere teren

1,00

3

Greutate teren pe consola

1,00

4

Impingere panza freatica

1,00

5

Impingere seismica in x

1,00

6

Impingere seismica in y

1,00

 

Nr.

Parametru

Coeficienti partiali

1

Tangenta unghi de rez. la forfecare

1,1

2

Coeziune eficace

1,2

3

Rezistenta nedrenata

1,3

4

Greutate volumica

1

 

Nr.

Sarcina limita

Coeficienti rezistente

1

Varf

1,7

2

Compresiune laterala

1,45

3

Coeficient total

1,6

4

Lateral (tractiune)

1,6

5

Orizontal

1,6

 

Reducere rezistenta

Partial

 

EQU+M2

Nr.

Forte

Factor de combinatie

1

Greutate zid

0,90

2

Impingere teren

1,10

3

Greutate teren pe consola

1,00

4

Impingere panza freatica

1,00

5

Impingere seismica in x

1,50

6

Impingere seismica in y

0,00

 

Nr.

Parametru

Coeficienti partiali

1

Tangenta unghi de rez. la forfecare

1,1

2

Coeziune eficace

1,2

3

Rezistenta nedrenata

1,3

4

Greutate volumica

1

 

Nr.

Sarcina limita

Coeficienti rezistente

1

Varf

1,7

2

Compresiune laterala

1,45

3

Coeficient total

1,6

4

Lateral (tractiune)

1,6

5

Orizontal

1,6

 

Reducere rezistenta

Partial

 

A1+M1+R1 [STR]

 

 

CALCUL IMPINGERI

 

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 800,0        660,0        13,73        0,0        25,0        16,0        0,0        3,0        

 660,0        520,0        13,73        0,0        25,0        16,0        0,0        3,0        

 520,0        380,0        13,73        0,0        25,0        16,0        0,0        3,0        

 380,0        240,0        13,73        0,0        25,0        16,0        0,0        3,0        

 240,0        100,0        13,73        0,0        25,0        16,0        0,0        3,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Ka        Coeficient de impingere activa.

 Kd        Coeficient de impingere dinamica.

 Dk        Coeficient de crestere dinamica.

 Kax, Kay        Componente in functie de x si y ale coeficientului de impingere activa.

 Dkx, Dky        Componente  in functie de x si y ale coeficientului de crestere dinamica.

 

 µ        Ka        Kd        Dk        Kax        Kay        Dkx        Dky

———————————————————————————————————————————————

 19,0        0,38        0,0        0,0        0,36        0,12        0,0        0,0

 19,0        0,38        0,0        0,0        0,36        0,12        0,0        0,0

 19,0        0,38        0,0        0,0        0,36        0,12        0,0        0,0

 19,0        0,38        0,0        0,0        0,36        0,12        0,0        0,0

 19,0        0,38        0,0        0,0        0,36        0,12        0,0        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        800,0        660,0        4,88        1,68        706,67        706,67

 2        660,0        520,0        14,64        5,04        582,22        582,22

 3        520,0        380,0        24,39        8,4        445,33        445,33

 4        380,0        240,0        34,15        11,76        306,67        306,67

 5        240,0        100,0        43,91        15,12        167,41        167,41

 

CARCTERISTICI ZID (Greutate, Centru de greutate, Inerti e)

 

 Py        Greutate zid (kN);

 Px        Forta de inertie (kN);

 Xp, Yp        Coordonate centru de greutate sarcini (cm);

 

         Cota        Px        Py        Xp        Yp

———————————————————————————————————————————————

         660,0        0,0        19,63        172,1        727,9

         520,0        0,0        42,84        174,2        652,2

         380,0        0,0        69,61        176,5        573,8

         240,0        0,0        99,95        178,8        493,3

         100,0        0,0        133,86        181,1        411,1

 

Solicitari pe zid

 

 Cota        Origine ordonata minima a zidului (cm)

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune de calcul (cm);

 

 Cota        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 660,0        4,88        21,31        2,29        48,0

 520,0        19,51        49,55        18,25        56,0

 380,0        43,91        84,73        61,33        64,0

 240,0        78,06        126,83        145,15        72,0

 100,0        121,96        175,86        283,29        80,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U .)

 

 Afv        Arie armatura aval.

 Afm        Arie armatura amonte.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afv                Afm        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        21,33        267,53        S        158,14        0,0        32,42

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        49,54        324,58        S        170,83        0,0        8,75

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        84,65        385,86        S        184,65        0,0        4,21

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        126,73        452,23        S        202,09        0,0        2,59

 5Ø20 (15,71)                6Ø20 (18,85)        175,83        615,0        S        219,23        0,0        1,8

 

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 800,0        660,0        13,73        0,0        25,0        25,0        0,0        0,0        

 660,0        520,0        13,73        0,0        25,0        25,0        0,0        0,0        

 520,0        380,0        13,73        0,0        25,0        25,0        0,0        0,0        

 380,0        240,0        13,73        0,0        25,0        25,0        0,0        0,0        

 240,0        100,0        13,73        0,0        25,0        25,0        0,0        0,0        

 100,0        1,0        13,73        0,0        25,0        16,0        0,0        0,0        

 1,0        0,0        18,14        0,0        23,0        0,0        0,0        0,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Ka        Coeficient de impingere activa.

 Kd        Coeficient de impingere dinamica.

 Dk        Coeficient de crestere dinamica.

 Kax, Kay        Componente in functie de x si y ale coeficientului de impingere activa.

 Dkx, Dky        Componente  in functie de x si y ale coeficientului de crestere dinamica.

 

 µ        Ka        Kd        Dk        Kax        Kay        Dkx        Dky

———————————————————————————————————————————————

 25,0        0,36        0,0        0,0        0,32        0,15        0,0        0,0

 25,0        0,36        0,0        0,0        0,32        0,15        0,0        0,0

 25,0        0,36        0,0        0,0        0,32        0,15        0,0        0,0

 25,0        0,36        0,0        0,0        0,32        0,15        0,0        0,0

 25,0        0,36        0,0        0,0        0,32        0,15        0,0        0,0

 16,0        0,36        0,0        0,0        0,35        0,1        0,0        0,0

 0,0        0,44        0,0        0,0        0,44        0,0        0,0        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        800,0        660,0        4,33        2,02        706,67        706,67

 2        660,0        520,0        12,99        6,06        582,22        582,22

 3        520,0        380,0        21,65        10,09        445,33        445,33

 4        380,0        240,0        30,31        14,13        306,67        306,67

 5        240,0        100,0        38,97        18,17        167,41        167,41

 6        100,0        1,0        32,96        14,95        49,33        49,76

 7        1,0        0,0        0,36        0,16        0,5        0,5

 

IMPINGERI IN FUNDATIE

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 100,0        0,0        18,14        180,0        23,0        0,0        0,0        180,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Kp        Coeficient de rezistenta pasiva.

 Kpx, Kpy        Componente in functie de x si y a coeficientului de rezistenta pasiva.

 

 µ        Kp        Kpx        Kpy

———————————————————————————————————————————————

 180,0        0,68        -0,68        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        100,0        0,0        -6,21        0,0        33,33        0,0

 

Solicitari totale

 

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 

         Fx                Fy                M

———————————————————————————————————————————————

Impingere teren                141,55                65,58                95,07

Greutate zid                  0,0                133,86                -242,42

Greutate fundatie                0,0                137,05                -294,65

Suprasarcina                0,0                0,0                0,0

Teren fundatie                0,0                274,86                -878,73

Impingeri fundatie                -6,21                0,0                -2,07

         135,34                611,35                -1322,8

———————————————————————————————————————————————

 

Moment stabilizare                -1697,79         kNm

Moment rasturnare                374,99         kN m

 

 

 

Verificare pilot maxim solicitat

———————————————————————————————————————————————

 Forta orizontala        176,94        kN

 Forta verticala          1066,6        kN

 

Date pilot

———————————————————————————————————————————————

 Lungime                  1120,0        cm

 Diametru                  80,0        cm

 Beton de acoperire                5,0        cm

 Pilot forat

 

Stratigrafie pilot

 

Strat N° 1

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            500,0        cm

 Greutate volumica            18,14        KN/m³

 Unghi de frecare              23,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          11767,99        kPa

 Modul de reactie orizontala          137293,1        KN/m³

 

Strat N° 2

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            300,0        cm

 Greutate volumica            17,65        KN/m³

 Unghi de frecare              23,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          11767,99        kPa

 

Strat N° 3

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            320,0        cm

 Greutate volumica            18,63        KN/m³

 Unghi de frecare              30,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          24516,64        kPa

 

Deplasari si rotatii la capat pilot aval

———————————————————————————————————————————————

 Lungime de unda                    217,54        cm

 Tasare pilot                  0,44        cm

 Deplasare in x                  0,15        cm

 Rotatie la capat                0,04        °

 

Presiune limita orizontala in corespondenta cu lungimea de unda 258,75 kPa

 

Sarcina limita verticala

———————————————————————————————————————————————

 Sarcina limita la varf                2052,88        kN

 Sarcina limita laterala                981,56        kN

 Sarcina limita totala                3034,43        kN

 

 Coeficient de siguranta varf        1

 Coeficient de sigurata lateral        1

 

 Rezistenta de calcul        3034,43        kN

 Factor de siguranta Fs                2,52

 

Verificare capat pilot

———————————————————————————————————————————————

 Moment                0,0        kNm

 Efort normal          1066,6        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            1066,59        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        -598,9        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        959,62        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                5,42

 

 

Verificare pilot la adancimea de: cm 272,00

———————————————————————————————————————————————

 Moment                127,02        kNm

 Efort normal          1100,12        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            1100,11        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        604,03        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        959,62        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                5,42

 

 

Verificari pilot la adancimea de: cm 435,07

———————————————————————————————————————————————

 Moment                50,04        kNm

 Efort normal          1120,2        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            1120,21        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        607,07        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        959,62        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                5,42

 

 

 

FUNDATIE AVAL

 

 Xprogr.        Abscisa progresiva (cm);

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune (cm);

 

 Xprogr.        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 60,0        -6,21        19,12        6,77        100,0

 150,0        -76,99        -378,83        -311,7        100,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U .)

 

 Afi        Arie armatura inferioara.

 Afs        Arie armatura superioara.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afi                Afs        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                7Ø20 (21,99)        6,21        816,15        S        261,07        0,0        13,65

 10Ø20 (31,42)                5Ø20 (15,71)        77,01        1190,77        S        290,07        417,23        1,87

 

 

FUNDATIE AMONTE

 

 Xprogr.        Abscisa progresiva (cm);

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune (cm);

 

 Xprogr.        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 230,0        -70,42        136,82        -93,31        100,0

 370,0        0,36        142,36        -62,56        100,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U.)

 

 Afi        Arie armatura inferioara.

 Afs        Arie armatura superioara.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afi                Afs        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                7Ø20 (21,99)        70,37        846,0        S        261,07        0,0        1,91

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        0,27        582,73        S        261,07        0,0        1,83

 

A2+M2+R2 [GEO+STR]

 

 

CALCUL IMPINGERI

 

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 800,0        660,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 660,0        520,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 520,0        380,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 380,0        240,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 240,0        100,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Ka        Coeficient de impingere activa.

 Kd        Coeficient de impingere dinamica.

 Dk        Coeficient de crestere dinamica.

 Kax, Kay        Componente in functie de x si y ale coeficientului de impingere activa.

 Dkx, Dky        Componente  in functie de x si y ale coeficientului de crestere dinamica.

 

 µ        Ka        Kd        Dk        Kax        Kay        Dkx        Dky

———————————————————————————————————————————————

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        800,0        660,0        5,23        1,8        706,67        706,67

 2        660,0        520,0        15,68        5,4        582,22        582,22

 3        520,0        380,0        26,14        9,0        445,33        445,33

 4        380,0        240,0        36,59        12,6        306,67        306,67

 5        240,0        100,0        47,05        16,2        167,41        167,41

 

CARCTERISTICI ZID (Greutate, Centru de greutate, Inerti e)

 

 Py        Greutate zid (kN);

 Px        Forta de inertie (kN);

 Xp, Yp        Coordonate centru de greutate sarcini (cm);

 

         Cota        Px        Py        Xp        Yp

———————————————————————————————————————————————

         660,0        0,0        15,1        172,1        727,9

         520,0        0,0        32,95        174,2        652,2

         380,0        0,0        53,54        176,5        573,8

         240,0        0,0        76,88        178,8        493,3

         100,0        0,0        102,97        181,1        411,1

 

Solicitari pe zid

 

 Cota        Origine ordonata minima a zidului (cm)

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune de calcul (cm);

 

 Cota        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 660,0        5,23        16,9        2,34        48,0

 520,0        20,91        40,15        19,07        56,0

 380,0        47,05        69,74        64,56        64,0

 240,0        83,64        105,68        153,36        72,0

 100,0        130,69        147,97        299,95        80,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U .)

 

 Afv        Arie armatura aval.

 Afm        Arie armatura amonte.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afv                Afm        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        16,93        266,61        S        158,14        0,0        30,25

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        40,1        322,23        S        170,83        0,0        8,17

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        69,68        381,55        S        184,65        0,0        3,92

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        105,65        445,31        S        202,09        0,0        2,42

 5Ø20 (15,71)                6Ø20 (18,85)        147,95        604,82        S        219,23        0,0        1,68

 

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 800,0        660,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 660,0        520,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 520,0        380,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 380,0        240,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 240,0        100,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 100,0        1,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        0,0        

 1,0        0,0        18,14        0,0        21,1        0,0        0,0        0,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Ka        Coeficient de impingere activa.

 Kd        Coeficient de impingere dinamica.

 Dk        Coeficient de crestere dinamica.

 Kax, Kay        Componente in functie de x si y ale coeficientului de impingere activa.

 Dkx, Dky        Componente  in functie de x si y ale coeficientului de crestere dinamica.

 

 µ        Ka        Kd        Dk        Kax        Kay        Dkx        Dky

———————————————————————————————————————————————

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 16,0        0,39        0,0        0,0        0,37        0,11        0,0        0,0

 0,0        0,47        0,0        0,0        0,47        0,0        0,0        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        800,0        660,0        4,74        2,01        706,67        706,67

 2        660,0        520,0        14,21        6,02        582,22        582,22

 3        520,0        380,0        23,68        10,04        445,33        445,33

 4        380,0        240,0        33,15        14,05        306,67        306,67

 5        240,0        100,0        42,62        18,07        167,41        167,41

 6        100,0        1,0        36,0        14,92        49,35        49,7

 7        1,0        0,0        0,39        0,16        0,5        0,5

 

IMPINGERI IN FUNDATIE

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 100,0        0,0        18,14        180,0        21,1        0,0        0,0        180,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Kp        Coeficient de rezistenta pasiva.

 Kpx, Kpy        Componente in functie de x si y a coeficientului de rezistenta pasiva.

 

 µ        Kp        Kpx        Kpy

———————————————————————————————————————————————

 180,0        0,64        -0,64        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        100,0        0,0        -5,78        0,0        33,33        0,0

 

Solicitari totale

 

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 

         Fx                Fy                M

———————————————————————————————————————————————

Impingere teren                154,77                65,26                131,76

Greutate zid                  0,0                102,97                -186,48

Greutate fundatie                0,0                105,42                -226,66

Suprasarcina                0,0                0,0                0,0

Teren fundatie                0,0                211,43                -675,95

Impingeri fundatie                -5,78                0,0                -1,93

         148,99                485,08                -959,25

———————————————————————————————————————————————

 

Moment stabilizare                -1369,69         kNm

Moment rasturnare                410,44         kN m

 

 

 

Verificare pilot maxim solicitat

———————————————————————————————————————————————

 Forta orizontala        193,46        kN

 Forta verticala          937,35        kN

 

Date pilot

———————————————————————————————————————————————

 Lungime                  1120,0        cm

 Diametru                  80,0        cm

 Beton de acoperire                5,0        cm

 Pilot forat

 

Stratigrafie pilot

 

Strat N° 1

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            500,0        cm

 Greutate volumica            18,14        KN/m³

 Unghi de frecare              23,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          11767,99        kPa

 Modul de reactie orizontala          137293,1        KN/m³

 

Strat N° 2

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            300,0        cm

 Greutate volumica            17,65        KN/m³

 Unghi de frecare              23,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          11767,99        kPa

 

Strat N° 3

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            320,0        cm

 Greutate volumica            18,63        KN/m³

 Unghi de frecare              30,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          24516,64        kPa

 

Deplasari si rotatii la capat pilot aval

———————————————————————————————————————————————

 Lungime de unda                    217,54        cm

 Tasare pilot                  0,39        cm

 Deplasare in x                  0,16        cm

 Rotatie la capat                0,04        °

 

Presiune limita orizontala in corespondenta cu lungimea de unda 258,75 kPa

 

Sarcina limita verticala

———————————————————————————————————————————————

 Sarcina limita la varf                2052,88        kN

 Sarcina limita laterala                981,56        kN

 Sarcina limita totala                1884,51        kN

 

 Coeficient de siguranta varf        1,7

 Coeficient de sigurata lateral        1,45

 

 Rezistenta de calcul        1884,51        kN

 Factor de siguranta Fs                1,75

 

Verificare capat pilot

———————————————————————————————————————————————

 Moment                0,0        kNm

 Efort normal          937,35        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            937,36        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        -578,3        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        941,27        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                4,87

 

 

Verificare pilot la adancimea de: cm 272,00

———————————————————————————————————————————————

 Moment                138,88        kNm

 Efort normal          970,87        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            970,87        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        583,82        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        941,27        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                4,87

 

 

Verificari pilot la adancimea de: cm 435,07

———————————————————————————————————————————————

 Moment                54,71        kNm

 Efort normal          990,96        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            990,96        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        587,03        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        941,27        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                4,87

 

 

 

FUNDATIE AVAL

 

 Xprogr.        Abscisa progresiva (cm);

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune (cm);

 

 Xprogr.        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 60,0        -5,78        14,71        5,38        100,0

 150,0        -83,17        -338,17        -270,21        100,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U .)

 

 Afi        Arie armatura inferioara.

 Afs        Arie armatura superioara.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afi                Afs        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                7Ø20 (21,99)        5,83        815,97        S        261,07        0,0        17,75

 10Ø20 (31,42)                5Ø20 (15,71)        83,25        1193,5        S        290,07        417,23        2,09

 

 

FUNDATIE AMONTE

 

 Xprogr.        Abscisa progresiva (cm);

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune (cm);

 

 Xprogr.        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 230,0        -77,0        196,36        -179,06        100,0

 370,0        0,39        137,63        -61,06        100,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U.)

 

 Afi        Arie armatura inferioara.

 Afs        Arie armatura superioara.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afi                Afs        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                7Ø20 (21,99)        76,99        849,07        S        261,07        0,0        1,33

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        0,39        582,79        S        261,07        0,0        1,9

 

EQU+M2 [GEO+STR]

 

 

CALCUL IMPINGERI

 

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 800,0        660,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 660,0        520,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 520,0        380,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 380,0        240,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 240,0        100,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        3,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Ka        Coeficient de impingere activa.

 Kd        Coeficient de impingere dinamica.

 Dk        Coeficient de crestere dinamica.

 Kax, Kay        Componente in functie de x si y ale coeficientului de impingere activa.

 Dkx, Dky        Componente  in functie de x si y ale coeficientului de crestere dinamica.

 

 µ        Ka        Kd        Dk        Kax        Kay        Dkx        Dky

———————————————————————————————————————————————

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 19,0        0,41        0,0        0,0        0,39        0,13        0,0        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        800,0        660,0        5,75        1,98        706,67        706,67

 2        660,0        520,0        17,25        5,94        582,22        582,22

 3        520,0        380,0        28,75        9,9        445,33        445,33

 4        380,0        240,0        40,25        13,86        306,67        306,67

 5        240,0        100,0        51,75        17,82        167,41        167,41

 

CARCTERISTICI ZID (Greutate, Centru de greutate, Inerti e)

 

 Py        Greutate zid (kN);

 Px        Forta de inertie (kN);

 Xp, Yp        Coordonate centru de greutate sarcini (cm);

 

         Cota        Px        Py        Xp        Yp

———————————————————————————————————————————————

         660,0        0,0        13,59        172,1        727,9

         520,0        0,0        29,66        174,2        652,2

         380,0        0,0        48,19        176,5        573,8

         240,0        0,0        69,2        178,8        493,3

         100,0        0,0        92,67        181,1        411,1

 

Solicitari pe zid

 

 Cota        Origine ordonata minima a zidului (cm)

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune de calcul (cm);

 

 Cota        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 660,0        5,75        15,57        2,52        48,0

 520,0        23,0        37,58        20,72        56,0

 380,0        51,75        66,01        70,43        64,0

 240,0        92,01        100,88        167,59        72,0

 100,0        143,76        142,17        328,12        80,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U .)

 

 Afv        Arie armatura aval.

 Afm        Arie armatura amonte.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afv                Afm        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        15,55        266,32        S        158,14        0,0        27,5

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        37,57        321,6        S        170,83        0,0        7,43

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        65,97        380,48        S        184,65        0,0        3,57

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        100,92        443,76        S        202,09        0,0        2,2

 5Ø20 (15,71)                6Ø20 (18,85)        142,23        602,73        S        219,23        0,0        1,53

 

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 800,0        660,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 660,0        520,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 520,0        380,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 380,0        240,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 240,0        100,0        13,73        0,0        22,97        22,97        0,0        0,0        

 100,0        1,0        13,73        0,0        22,97        16,0        0,0        0,0        

 1,0        0,0        18,14        0,0        21,1        0,0        0,0        0,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Ka        Coeficient de impingere activa.

 Kd        Coeficient de impingere dinamica.

 Dk        Coeficient de crestere dinamica.

 Kax, Kay        Componente in functie de x si y ale coeficientului de impingere activa.

 Dkx, Dky        Componente  in functie de x si y ale coeficientului de crestere dinamica.

 

 µ        Ka        Kd        Dk        Kax        Kay        Dkx        Dky

———————————————————————————————————————————————

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 22,97        0,38        0,0        0,0        0,35        0,15        0,0        0,0

 16,0        0,39        0,0        0,0        0,37        0,11        0,0        0,0

 0,0        0,47        0,0        0,0        0,47        0,0        0,0        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        800,0        660,0        5,21        2,21        706,67        706,67

 2        660,0        520,0        15,63        6,62        582,22        582,22

 3        520,0        380,0        26,04        11,04        445,33        445,33

 4        380,0        240,0        36,46        15,46        306,67        306,67

 5        240,0        100,0        46,88        19,87        167,41        167,41

 6        100,0        1,0        39,6        16,41        49,35        49,7

 7        1,0        0,0        0,43        0,17        0,5        0,5

 

IMPINGERI IN FUNDATIE

Discretizare teren

 

 Qi        Cota initiala strat (cm);

 Qf        Cota finala strat (cm).

 Gamma        Greutate volumica (KN/m³);

 Eps        Inclinatia stratului (°);

 Fi        Unghi de rezistenta la forfecare (°);

 Delta        Unghi de frecare teren zid (°);

 c        Coeziune (kPa);

 ß        Unghi perpendicular pe perete latura amonte (°);

 Note        In note este specificata prezenta panzei freatice

 

 Qi        Qf        Gamma        Eps        Fi        Delta        c        ß        Note

———————————————————————————————————————————————

 100,0        0,0        18,14        180,0        21,1        0,0        0,0        180,0        

 

Coeficienti de impingere si inclinatii

 

 µ        Unghi de directie a impingerii.

 Kp        Coeficient de rezistenta pasiva.

 Kpx, Kpy        Componente in functie de x si y a coeficientului de rezistenta pasiva.

 

 µ        Kp        Kpx        Kpy

———————————————————————————————————————————————

 180,0        0,64        -0,64        0,0

 

Impingeri rezultante si punct de aplicare

 

 Qi        Cota inceput strat.

 Qf        Cota inceput strat.

 Rpx, Rpy        Componente ale impingerii in zona j (kN);

 Z(Rpx)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 Z(Rpy)        Ordonata punct de aplicare rezultanta impingere (cm);

 

         Qi        Qf        Rpx        Rpy        z(Rpx)        z(Rpy)

———————————————————————————————————————————————

 1        100,0        0,0        -5,78        0,0        33,33        0,0

 

Solicitari total e

 

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 

         Fx                Fy                M

———————————————————————————————————————————————

Impingere teren                170,25                71,78                144,94

Greutate zid                  0,0                92,67                -167,83

Greutate fundatie                0,0                94,88                -203,99

Suprasarcina                0,0                0,0                0,0

Teren fundatie                0,0                211,43                -675,95

Impingeri fundatie                -5,78                0,0                -1,93

         164,47                470,77                -904,76

———————————————————————————————————————————————

 

Moment stabilizare                -1356,44         kNm

Moment rasturnare                451,68         kN m

 

 

 

Verificare pilot maxim solicitat

———————————————————————————————————————————————

 Forta orizontala        212,81        kN

 Forta verticala          952,72        kN

 

Date pilot

———————————————————————————————————————————————

 Lungime                  1120,0        cm

 Diametru                  80,0        cm

 Beton de acoperire                5,0        cm

 Pilot forat

 

Stratigrafie pilot

 

Strat N° 1

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            500,0        cm

 Greutate volumica            18,14        KN/m³

 Unghi de frecare              23,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          11767,99        kPa

 Modul de reactie orizontala          137293,1        KN/m³

 

Strat N° 2

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            300,0        cm

 Greutate volumica            17,65        KN/m³

 Unghi de frecare              23,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          11767,99        kPa

 

Strat N° 3

———————————————————————————————————————————————

 Grosime strat            320,0        cm

 Greutate volumica            18,63        KN/m³

 Unghi de frecare              30,0        °

 Coeziune                  0,0        kPa

 Modul de elasticitate          24516,64        kPa

 

Deplasari si rotatii la capat pilot aval

———————————————————————————————————————————————

 Lungime de unda                    217,54        cm

 Tasare pilot                  0,4        cm

 Deplasare in x                  0,18        cm

 Rotatie la capat                0,05        °

 

Presiune limita orizontala in corespondenta cu lungimea de unda 258,75 kPa

 

Sarcina limita verticala

———————————————————————————————————————————————

 Sarcina limita la varf                2052,88        kN

 Sarcina limita laterala                981,56        kN

 Sarcina limita totala                1884,51        kN

 

 Coeficient de siguranta varf        1,7

 Coeficient de sigurata lateral        1,45

 

 Rezistenta de calcul        1884,51        kN

 Factor de siguranta Fs                1,73

 

Verificare capat pilot

———————————————————————————————————————————————

 Moment                0,0        kNm

 Efort normal          952,72        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            952,72        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        -580,88        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        943,45        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                4,43

 

 

Verificare pilot la adancimea de: cm 272,00

———————————————————————————————————————————————

 Moment                152,77        kNm

 Efort normal          986,24        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            986,24        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        586,28        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        943,45        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                4,43

 

 

Verificari pilot la adancimea de: cm 435,07

———————————————————————————————————————————————

 Moment                60,18        kNm

 Efort normal          1006,32        kN

 Zona armatura        31,42        cm²

 Efort normal ultim (Nu)            1006,32        kN

 Moment incovoietor ultim (Mu)        589,48        kNm

 Starea de verificare la indoire            Verificata

 Rezistenta la forfecare conglometrat (Vcd)        943,45        kN

 Rezist. la forfecare bare de inadire (Vwd)        367,83        kN

 Masura Siguranta Forfecare                4,43

 

 

 

FUNDATIE AVAL

 

 Xprogr.        Abscisa progresiva (cm);

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune (cm);

 

 Xprogr.        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 60,0        -5,78        13,24        4,94        100,0

 150,0        -90,91        -347,99        -274,63        100,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U .)

 

 Afi        Arie armatura inferioara.

 Afs        Arie armatura superioara.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afi                Afs        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                7Ø20 (21,99)        5,83        815,97        S        261,07        0,0        19,72

 10Ø20 (31,42)                5Ø20 (15,71)        90,82        1196,8        S        290,07        417,23        2,03

 

 

FUNDATIE AMONTE

 

 Xprogr.        Abscisa progresiva (cm);

 Fx        Forta in directia x (kN);

 Fy        Forta in directia y (kN);

 M        Moment (kNm);

 H        Inaltime sectiune (cm);

 

 Xprogr.        Fx        Fy        M        H

———————————————————————————————————————————————

 230,0        -84,7        218,44        -212,0        100,0

 370,0        0,43        142,69        -64,55        100,0

 

Armaturi - Verificari sectiuni (S.L.U.)

 

 Afi        Arie armatura inferioara.

 Afs        Arie armatura superioara.

 Nu        Efort normal ultim (kN);

 Mu        Moment incovoietor ultim (kNm);

 Vcd        Rezistenta la forfecare conglomerat Vcd (kN);

 Vwd        Rezistenta la forfecare cuta (kN);

 Sic. VT        Masura Siguranta Forfecare (Vcd+Vwd)/Vsdu (Verificat daca >=1).

 Vsdu        Forfecare de calcul (kN);

 

 Afi                Afs        Nu        Mu        Ver.        Vcd        Vwd        Sic. VT

———————————————————————————————————————————————

 5Ø20 (15,71)                7Ø20 (21,99)        84,72        852,66        S        261,07        0,0        1,2

 5Ø20 (15,71)                5Ø20 (15,71)        0,51        582,84        S        261,07        0,0        1,83

 

 

Index

 

1.Date generale        7

2.CARACTERISTICI DE REZISTENTA PENTRU MATERIALE UTILIZATE        7

3.Stratigrafie        7

4.Factori combinatie        8

5.A1+M1+R1 [STR]        9

  5.1.1-(Greutate, Centru de greutate, Inertie)        10

  5.2.1-Armatura elevatie        11

  5.3.1-Solicitari totale        13

  5.4.1-Verificare piloti        13

  5.5.1-Armatura in fundatie        15

6.A2+M2+R2 [GEO+STR]        16

  6.1.2-(Greutate, Centru de greutate, Inertie)        17

  6.2.2-Armatura elevatie        18

  6.3.2-Solicitari totale        20

  6.4.2-Verificare piloti        20

  6.5.2-Armatura in fundatie        22

7.EQU+M2 [GEO+STR]        23

  7.1.3-(Greutate, Centru de greutate, Inertie)        24

  7.2.3-Armatura elevatie        24

  7.3.3-Solicitari totale        27

  7.4.3-Verificare piloti        27

  7.5.3-Armatura in fundatie        29

Index        31

 

 

 

 

©  GeoStru