Comenzi disponibile

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introducere >

Comenzi disponibile

Sumar instrumente de calcul si control

Schimbare Cotã

Permite modificarea cotei tuturor punctelor mãsurãtorii, pe baza variatiei unui punct cunoscut.

Inversare Coordonate

Permite inversarea coordonatelor fatã de o axã cunoscutã si o distantã de la axã.

Verificare blocãri

O datã introduse blocãrile în mãsurãtoare, cu aceastã functie este posibilã determinarea valabilitãtii înaintea efectuãrii triangulatiei finale. Regulile aplicãri blocãrilor impun câteva criterii:

Nicio linie nu se poate intersecta cu o alta.

Nu trebuie sã existe linii duble.

Liniile pot avea vârfuri care sã coincidã cu punctele mãsurãtorii dar nu pot avea puncte aliniate pe acestea.

Capturã puncte triangulate

Aceastã functie extrage eventualele noi puncte derivante din triangulatii, definitivãri, interpolãri. Captura noilor puncte substituie complet setul original.

Toate datele obtinute sunt de tip "detaliu" si sunt asociate Layer-ului "PUNCTE"

Distanta

Permite desenarea unei linii frânte (temporare) si verificarea distantelor progresive, totale, planimetrice si 3D.

Control puncte duplicat

Aceastã functie dã posibilitatea de a verifica dacã în mãsurãtoare existã puncte duplicat. Valoarea de tolerantã este specificatã în panoul de control la sectiunea "Puncte Mãsurate" > "Tolerantã puncte duplicat". Fereastra afisatã aratã rezultatul punctelor identificate ca duplicat. Este recomandat a nu se efectua triangulatii în cazul în care existã puncte duplicat.

Eliminare puncte duplicat

Aceastã comandã functioneazã ca si precedenta, cu diferenta cã eliminã punctele duplicat din mãsurãtoare. Existã douã modalitãti de calcul: se lasã primul punct identificat sau se realizeazã media. Modalitatea poate fi personalizatã din panoul de control din sectiunea "Puncte Mãsurate" > "Modalitate eliminare".

Offset

Efectueazã offset-ul (echidistanta) unei linii frânte sau a unui poligon. Valoarea de offset (indicatã în fereastra de input) aplicatã unei linii frânte produce un poligon de grosime egalã cu offset-ul specificat. Aplicat unui poligon se obtine un alt poligon intern de grosimea offset-ului.
 

Adãugare nod

Adaugã un nod unei linii frânte sau unui poligon în pozitia indicatã cu mouse-ul.

Eliminare nod

Eliminã un nod al unei linii frânte sau a unui poligon.

Aliniament pe plan 3D

Constã în calculul planului mediu al cotelor punctelor mãsurate. Dacã, de exemplu, stim cã trebuie mãsurat un plan (orizontal sau înclinat), aceastã functie permite verificarea graficã a eventualelor imperfectiuni de mãsurare. În fereastra de previzualizare 3D este arãtat planul calculat, iar segmentele albastre evidentiazã cotele pozitive, în timp ce segmentele rosii evidentiazã cotele negative. La sfârsitul elaborãrii programul oferã posibilitatea de a memora sau nu rezultatul în mãsurãtoarea curentã. Aceastã optiune permite, o datã duplicatã mãsurãtoarea originalã, confruntarea detaliatã a celor douã modele numerice (cu ajutorul functiei Confruntare mãsurãtori), calcularea volumelor de excavatie si de rambleu (cu ajutorul functiei Intersectie între douã DTM).

Algoritmul folosit este Least squares, best fit plane check

Confruntare mãsurãtori

Aceastã functie permite verificarea a douã modele numerice evidentiind toleranta, fie pe un grid de date (care se poate exporta sau imprima) fie grafic. Vezi si Aliniament pe plan 3D

Conversie Izohipse > Linii frânte

Izohipsele sau curbele de nivel produse de program nu pot fi modificate de utilizator precum simple linii frânte, si sunt asociate exclusiv DTM-ului curent. Aceastã functie permite conversia izohipselor în linii frânte normale. Din acest moment se pot controla atât caracteristicile grafice cât si datele geometrice, iar acestea vor fi vizibile în toate DTM-urile proiectului.

Fixare mouse pe punctele mãsurãtorii

Blocheazã introducerea nodurilor (de exemplu la o linie frântã) la punctele mãsurãtorii. Functia este utilã la definirea blocãrilor, întrucât nu permite indicarea vãrfurilor care nu coincid cu punctele.

Gãseste punct..

Permite indicarea numelui unui punct si evidentierea lui pe desen.

Calculare perimetru convex

Aceastã functie obtine automat perimetrul convex al unei mãsurãtori de puncte. Poligonul poate fi mai apoi modificat pentru a fi utilizat ca perimetru blocat pentru triangulatie.

Calculare perimetru concav

Functia este disponibilã doar în prezenta triangulatiei si genereazã un poligon care urmãreste profilul perimetrului triangulatiei. Functia este utilã dacã se adaugã sau se eliminã triunghiuri dintr-un model si se doreste calcularea rapidã a perimetrului sau a ariei.

Triangulatii/Rototranzlatii

Functia permite deplasarea punctelor mãsurãtorii în mod parametric. Calculele nu influenteazã triangulatia, ci doar punctele mãsurãtorii.

Eliminarea triunghiurilor externe

Aceastã functie este utilã de exemplu când trebuie calculatã intersectia si volumele între douã modele asemãnãtoare pentru o mare parte a suprafetei. Functia eliminã, pe baza unui poligon introdus de utilizator, toate triunghiurile care sunt complet externe acestuia.

Nivelare si Divizare

Functia cere utilizatorului o cotã si divide cu un plan orizontal modelul curent în douã noi DTM-uri (unul superior si unul inferior),

Unire Mãsurãtori

Are ca efect unirea modelelor numerice. Afiseazã lista de DTM-uri disponibile din proiect si uneste toate sectiunile la mãsurãtoarea curentã.

Redimensionare Linie

Pentru o linie (simplã sau linie frântã) selectionatã se cere noua lungime, eliminându-se punctle excedente sau prelungind ultimul segmet.

Redimensionare poligon

Asemãnãtoare functiei offset, redimensioneazã un poligon cu o dimensiune indicatã de utilizator.

Etichete dinamice

Functia permite trasarea liniei cu mouse-ul iar la intersectia cu o curbã de nivel pune o etichetã a cotei.

Triangulatie

Efectueazã o triangulatie a punctelor mãsurate si obtine o suprafatã omogenã de triunghiuri adiacente si nesuprapuse.

Algoritmi folositi: delaunay, constrained delaunay triangulation, incremental delaunay triangulation, Ruppert’s mesh refinement anisotropic triangulation.

Izohipse/Curbe de nivel

Functia obtine liniile de trecere la cote echidistante, utilizate pentru a trasa diferentele de nivel ale unei suprafete.

Izozone

Ca si în cazul izohipselor, izozonele împart suprafata în cote echidistante. Este posibilã obtinerea unui singur model numeric pentru fiecare izozone sau un model unic, global.

Voronoi

Fiind datã o triangulatie, acest algoritm calculeazã centrul unui triunghi si, în relatie cu triunghiurile vecine, obtine aria maximã utilizabilã. Pentru a întelege mai bine ce este si la ce foloseste ne putem gândi la urmãtorul exemplu: competenta administrativã a terenurilor provinciilor olandeze a fost desemnatã divizând statul pe baza acestui tip de clasificare. Au fost luate ca vârfuri pentru triangulatie centrele provinciilor, iar suprafetele rezultate (voronoi sites) corespund maximei întinderi geografice.

Nivelare cu plan orizontal

Fiind datã o cotã de proiect, functia calculeazã volumul, excavarea si rambleul unui model numeric.

Nivelare cu plan înclinat (sau trecând prin 3 puncte)

Functia calculeazã volumul, excavarea si rambleul pe baza unui plan definit de trei puncte cunoscute.

Intersectia a douã modele numerice

Aceastã functie calculeazã volumul, excavarea si rambleul pe baza a douã modele numerice diferite.

Hartã imagine

Aceastã functie nuanteazã suprafata cu coloratia curentã pentru a fi exportatã în bitmap si eventual pentru a fi aplicatã vizualizãrii 3D ca texturã.

Excavare

Excavarea poate urmãrii profilul suprafetei la o adâncime prefixatã, sau poate avea o bazã platã la o cotã prestabilitã. În cazul aproximãrilor de strãzi se poate indica lãtimea fundamentului strãzii.

 

 

 


© 2020 Geostru Software