Definitii

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introducere >

Definitii

 

Timp de întoarcere

Timpul în care intensitatea I este depãsitã o singurã datã (în cazul viiturilor I si debitul pânã la reflux/maxim)

În tabelul de mai jos se prezintã valorile timpilor de întoarcere pentru câteva tipologii de lucrãri hidraulice.

 

 

Tipul lucrãrilor

Timp de întoarcere[ani]

Poduri si îndiguiri fluviale

100÷150

Îndiguiri de torenti

20÷100

Diguri

500÷1000

Îndiguiri

15÷25

Canalizare urbanã

5÷10

Podet tubular si podulete de cursuri mici de apã

30÷50

Pasaje subterane stradale

50÷100

Rigole si santuri pentru strãzi importante

10÷20

 

 

Timp de concentrare

Timpul maxim în care o picãturã de ploaie care cade într-un bazin parcurge distanta necesarã pentru a ajunge în sectiunea transversalã/de închidere.

 

Înãltime criticã ploaie

Înãltimea ploii obtinutã din legea ploii pentru un timp (durata) egal cu tc (timp de concentrare).

 

Coeficient eflux/scurgere

Raportul, referitor la o sectiune transversalã determinatã, între cantitatea efluxului/scurgerii si cantitatea de precipitatii.

 

Curba hipsograficã

Reprezentare pe axele carteziene a înãltimilor medii hi (axa Y) a unui bazin, referitoare la douã curbe de nivel, si axele partiale Ai (axa X), delimitate între douã curbe de nivel, care se gãsesc la cota superioarã lui hi.

 

Legea ploii

Pentru un timp de întoarcere desemnat, aceasta reprezintã relatia dintre înãltimea ploii h si timpul t (duratele).

 

Hidrograma viiturii

Grafic care vizualizeazã evolutia debitului, într-o sectiune de referintã, în functie de timp, pentru un timp de întoarcere asignat.

 

Curent liber

Curent hidric care parcurge cursurile de apã naturale sau canalele artificiale.

 

Contur umed

Perimetrul sectiunii lichide constituit din perertii albiei, de-a lungul cãrora se dezvoltã rezistenta curentului.

 

Raza hidraulicã

Raportul între aria A a sectiunii lichide si conturul sãu umed.

 

Curgere uniformã

O viiturã se poate deplasa uniform într-o sectiune, dacã forma sectiunii si asperitatea sa sunt de asa manierã încât înclinatia curentului si cea a albiei sunt egale.

 

Albie cu înclinatie micã

Albie în care se verificã dacã un curent uniform este un curent lent.

 

Albie cu înclinatie ridicatã

Albie în care se verificã dacã  un curent uniform este un curent rapid.

 

Înãltime criticã

Înãltime a unui curent liber cu un debuit Q, pentru care energia specificã E este minimã în functie de fundul albiei.

 

Curgere permanentã

Curgerea permanentã variatã gradual este cea înregistratã într-un curent liber cu variatii graduale ale sectiunii. Conditia de continuitate impune ca debitul sã rãmânã constant, în timp ce viteza si sectiunea variazã gradual de-a lungul axei si a curentului.

 

Precipitatii efective

Cantitatea de apã, din precipitatii, care rãmâne disponibilã la suprafatã, dupã sustargerea pierderilor prin evapotranspiratie realã.

 

Evapotranspiratie potentialã si totalã

Evapotranspiratia si pierderea de apã care se realizeazã prin procesul fizic de evaporare si cel biologic, ale plantelor (transpiratie). Cantitatea de apã consumatã prin evaporarea atmosfericã (evaporare potentialã) si activitatea plantelor (traspiratie), este indicatã ca si evapotranspirtatie potentialã (ETP). Atunci când pierderea de apã prin evapotranspiratie este inferioarã RFU (rezervã hidricã usor utilizabilã) vorbim despre evapotranspiratie realã ETR.

 

Precipitatii efective

Precipitatiile eficace, PE, sunt date de diferenta între precipitatii si evapotranspiratia realã ETR.

 

Scurgerea

Scurgerea, R, este cota PE care alimenteazã efluxul superficial QS, care este în convoi în plasa hidrograficã.

 

Infiltrarea

Infiltrarea  I, reprezintã cantitatea de apã care traverseazã suprafata solului si alimenteazã scurgerea subteranã a apelor. Cantitatea de apã infiltratã care ajunge la suprafata lamei deversate, este numitã infiltrare eficace, IE.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software