Cãsute mostre

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Cãsute mostre

 

Aceastã coloanã este utilizatã pentru a indica numãrul sau referinta spre cãsuta cu mostre utilizatã.

 

 


©  GeoStru